Зачекайте будь ласка, Ваш запит обробляється
8%

Типовий договір

Договiр № _________ (Типовий договір)
Маркетингові послуги (Мерчандайзинг)
м.Київ
___________ 20 ___ рік
Товариство з обмеженою відповідальністю "Агенція мерчандайзингу", надалі іменований Виконавець в особі директора Стасюка Віталія Володимировича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ______________________________________________, надалі іменований Замовник в особі _____________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали даний Договір про нижченаведене:
1. Предмет Договору
1.1. Виконавець забезпечує комплекс заходів, спрямованих на стимулювання збуту продукції зазначеної у додатках до поточного договору, а Замовник оплачує ці послуги, у термін, зазначений в п.2.3. цього договору.
2. Загальна сума Договору і порядок розрахунків
2.1. Загальна сума Договору визначається сумою рахунків, які додаються до цього Договору.
2.2. Оплата робіт здійснюється Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця згідно рахунків, які включають у себе адміністративні витрати (надбавка), наданих Замовнику і є невід'ємною частиною цього Договору.
2.3. Повна оплата вартості робіт здійснюється не пізніше 5 (п'яти) днів до дати початку робіт (надання послуг)
3. Порядок надання послуг
3.1. Сторони оформлюють: перелік та вартість робіт (послуг), список товарних позицій замовника, з якими будуть проводитись ці роботи і перелік адрес, за якими будуть виконуватись зазначені роботи, у вигляді додатків до цього договору.
3.2. Виконавець надає рахунки на оплату робіт (послуг).
3.3. Тривалість робіт, їх періодичність, структуру звітності та інші обов'язкові до виконання умови, оформлюються у вигляді додаткових інструкцій або планограм, які є невід'ємною частиною цього договору.
3.4. Замовник зобов'язаний забезпечити Виконавця всіма матеріалами, інструкціями та іншими необхідними засобами для проведення робіт і зазначеними в додатках до цього договору не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до моменту початку робіт.
3.4.1. POS-матеріали, які повинні бути фізично розміщені у ТТ (підложки, стопери, ціннико-тримачі або будь-які інші рекламні матеріали), відправляються самостійно на кожну окрему торгівельну точку Замовником і за його рахунок. Якщо Замовник відправляє POS-матеріали кур'єрською службою (Нова Пошта, Міст Експрес, тощо), то він зобов'язаний сплатити Виконавцю рахунок за окремим кошторисом за отримання багажу представником Виконавця.
3.4.2. Налаштування товарних матриць, Адміністрування прав доступу власного персоналу, подання додаткових вимог (пояснень) на WEB ресурсі Виконавця: merchik.com.ua, Замовник виконує самостійно, якщо до переліку наданих послуг не додана окрема послуга "Служба підтримки". Інструкції по налаштуванню системи надаються Виконавцем безкоштовно.
3.4.3. Всю інформацію щодо початку акцій, змін в адресній програмі та змін у додаткових вимогах та інше, Замовник має подавати Виконавцю у електронному вигляді до 18.00 кожної середи, щоб дана інформація вступила в силу з найближчого понеділка. У разі не подання інформації у зазначений термін Виконавець починає виконувати вказані зміни з понеділка, наступного за найближчим, та звільняється від відповідальності за цю затримку.
3.5. Виконавець зобов'язаний виконати весь обсяг робіт, визначений у додатках у встановлений термін та надати всю необхідну звітність у порядку, передбаченому в додатках до цього договору.
3.6. Акт виконаних робіт оформлюється сторонами не пізніше 5 (п'яти) днів з моменту закінчення кожного етапу робіт передбаченого в додатках до цього договору.
3.7. За винятком погоджених сторонами рекламацій всі послуги вважаються наданими і підлягають сплаті в повному обсязі.
3.8. Якщо одна із сторін протягом 5 (п'яти) днів з моменту одержання Акту виконаних робіт не надає письмові заперечення до його змісту, вважається, що вона підтверджує фактичне виконання договірних умов, вказівка на яке містить спрямований їй акт.
3.9. Якщо, на момент виконання робіт, товар замовника, з будь яких причин, відсутній на торгівельній точці, або ця точка не працює, роботи вважаються виконаними у повному обсязі, та підлягають оплаті.
3.10. Вся звітність надається Виконавцем Замовнику на WEB ресурсі Виконавця: merchik.com.ua протягом 24-х годин з моменту виконання робіт, за винятком випадків, коли це не можливо за технічних причин, та зберігається протягом трьох місяців.
3.11. У разі, коли під час виконання робіт, Виконавець здійснив істотне поліпшення розміщення товару Замовника (надалі Досягнення), що підтверджується фото звітом, Замовник сплачує додаткову премію. Розмір премії зазначається у додатку до даного договору.
4. Відповідальність Сторін
4.1. У разі, якщо робота у цілому або її частина виконана не належним чином з вини Виконавця, останній зобов'язаний забезпечити виконання всього обсягу робіт відповідно до вимог викладених в Додатках до цього Договору або повернути ту частину коштів, яка була призначена для виконання цієї роботи або її частини у вигляді знижки до вартості робіт наступного періоду.
4.1.1. Контроль якості виконання робіт забезпечується персоналом Замовника в інтерактивному режимі за допомогою WEB ресурсу Виконавця, чи персоналом Виконавця, якщо до переліка послуг, додана окрема послуга "Служба підтримки".
4.1.2. Мінімальний срок гарантованого розміщення Замовником заказів на надання послуг за данним договором 4 (чотири) календарних місяця. За не виконання даного пункту Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю штрафні санкції у розмірі суми місячногоо замовлення.
4.2. Рекламація - документ, який складається в електронному вигляді у разі неналежної якості робіт, і погоджуеться представниками Сторін у момент вибіркової перевірки торгівельної точки.
4.2.1. Рекламація може бути складена не пізніше 3-х календарних днів з моменту надання звіту про виконання робіт у цій торговельній точці (дивись п.3.10.)
4.2.2. Виконавець повинен виправити зауваження (викладені у рекламації) до наступного планового відвідування даної торгівельної точки. У разі виправлення зауважень Виконавцем, Замовник повинен відмінити цю рекламацію та оплатити роботи у повному обсязі.
4.2.3. Якщо, зауваження викладені у рекламації були виправлені Виконавцем, і про це Замовник був повідомлений відповідним записом у електронному вигляді (на офіційному сайті підприємства), така рекламація вважається скасованною автоматично, якщо Замовник не залишив своїх нових зауважень (у тому-ж вигляді що і відповідь) на протязі 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту виправлення цієї рекламації.
4.2.4. Якщо рекламація не була виконана, то вартість відвідування повертається Замовнику у вигляді знижки у наступному періоді.
4.2.5. Якщо по рекламації (або задачі) Виконавцем була надана відповідь, про неможливість виконання вимог, через дії персоналу торгівельних точок та надання реквізитів вказаного персоналу, дія та наслідки даної рекламації (задачі) скасовуються.
4.3. Якщо Замовник приймає рішення про припинення робіт у наступному періоді (за будь-яких обставин), він зобов'язаний письмово довести це до відома Виконавця в строк не менш ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до моменту зупинення робіт. У разі, якщо це не було виконано, роботи виконуються (та оплачуються) у продовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання Виконавцем зазначеного сповіщення.
4.4. При порушенні Замовником п.2.3. або 4.3. цього Договору, Виконавець має право змістити терміни початку та закінчення робіт на термін затримки оплати або передачі матеріалів. У даному випадку будь-які види неустойок або інших штрафних санкцій за призупинення виконання Виконавцем своїх зобов'язань з Виконавця не стягуються.
4.5. За несвоєчасну оплату наданих послуг згідно 2.3. даного Договору, Виконавець має право нарахувати пеню у розмірі 3% від суми несплаченої (чи сплаченої с затримкою). Нарахована пеня включається до рахунку за роботи, які повинні виконуватись у період наступний за розрахунковим. При цьому пеня за кожен місяць затримки оплати нараховується окремо.
4.6. При порушенні Замовником п.2.3. цього Договору, останній сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ що діяла протягом терміну затримки оплати за кожен день прострочення оплати від суми заборгованості.
4.7. Для виконання робіт Виконавець, для виконання своїх зобов'язань за даним Договором, має право залучати третіх осіб, без додаткового узгодження с Замовником.
4.8. Якщо звітність не надана Виконавцем протягом 48-х годин з моменту виконання робіт, цей випадок вважається рекламаційним і Замовник може виставити Рекламацію, яка повинна бути виправлена протягом 72 годин з моменту отримання.
4.9. Виконавець не несе відповідальності за товар Замовника, термін придатності якого закінчився, якщо Замовник був попереджений (у електронному вигляді в звітності) про закінчення цього терміну.
4.10. Якщо Замовник не здійснює контроль звітності Виконавця (наданої у електронному вигляді на WEB ресурсі Виконавця: merchik.com.ua) протягом 60-и діб з моменту виконання робіт, то наступна звітність може надаватися Виконавцем у "спрощеному" вигляді.
4.11. Жодна з Сторін не буде намагатися здійснити наймання фахівців іншої Сторони, залучених до надання Послуг у продовж терміну дії Договору, а також протягом 6 місяців після його припинення.
4.12. Сторона яка порушила п.4.11. відшкодовує іншій Стороні компенсацію, у розмірі 10000 грн (десять тисяч гривень) в термін 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання письмової вимоги про виплату компенсації.
5. Змінення вартості робіт
5.1. Виконавець має право підіймати ціни робіт [УсловияРостаЦен]
5.2. Робота в святкові і вихідні дні оплачується в подвійному розмірі.
6. Порядок вирішення спорів
6.1. У випадку виникнення розбіжностей, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів, у противному випадку, суперечки між сторонами вирішуються у встановленому законом порядку.
6.2. Сторони звільняються від відповідальності за даним Договором, якщо умови даного Договору не були виконані через виникнення обставин нездоланної сили (стихійні лиха, пожежа, страйк, втручання з боку влади, цивільні безладдя та ін.)
6.3. Виниклі обставини нездоланної сили автоматично продовжують термін виконання зобов'язань за цим Договором, але не звільняють жодну із Сторін від їхнього виконання.
7. Додаткові умови
7.1. Даний Договір складений у двох екземплярах, що мають рівну юридичну чинність, набирає сили з моменту підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по даному Договору.
7.2. Даний Договір вважається подовженим на кожен наступний рік, якщо за 20 календарних днів до закінчення дії Договору, жодна зі сторін не заявляє про бажання розірвати поточний Договір.
7.3. У випадку виникнення між Сторонами обставин, не передбачених цим Договором, умови можуть змінюватися згідно додаткових угод, що є невід'ємними частинами даного Договору.
7.4. Виконавець зобов’язаний надати Замовнику за першою подією (отримання попередньої оплати або надання послуг) податкову накладну, оформлену відповідно до вимог п. 201.1 Податкового кодексу України. Така податкова накладна повинна бути зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних в термін відповідно до чинного податкового законодавства України.
7.5. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним - листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
7.6. Кожна сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в цьому Договорі своїх реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу сторону у разі їх змін, а у випадку неповідомлення несе повний ризик пов'язаних з цим негативних наслідків.
7.7. Сторони зобов'язуються у разі змін юридичної (фактичної, поштової) адреси, банківських реквізитів, змін в апараті управління, що впливає на підписання та виконання цього Договору, повідомляти іншу Сторону.
7.8. Усі зміни, доповнення та виправлення у тексті цього Договору та додатків до нього мають юридичну силу лише у випадках, коли вони завірені підписами представників сторін у кожному конкретному випадку.
7.9. Усі претензії за даним Договором подаються виключно у письмовому вигляді, завірені своєю печаткою, не пізніше, ніж 2 (дві) доби після передачі Замовнику для підписання акту виконаних робіт за розрахунковий місяць.
7.10. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання претензії.
7.11. Сторони погоджуються регулювати всі спірні питання шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди, справа передається у відповідний Господарчий суд на території України у відповідності з чинним законодавством України.
7.12. Цей Договір складено при повному усвідомлені сторонами його умов та термінології українською мовою в двох аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один примірник знаходиться у Виконавця, другий - у Замовника.
7.13. Клієнт повідомлений і згодний з тим, що інформація про нього буде внесена до комп'ютерної бази даних Виконавця.
7.14. Документи відправлені електронною поштою, мають повню юридичну силу до моменту обміну оригіналами, породжують права та обов'язки для сторін, можуть бути подані до судових інстанцій в якості належних доказів і не можуть спростовуватись стороною від імені якої були відправлені.
8. Умови конфіденційності
8.1. Усі вимоги цього Договору визнаються Сторонами конфіденційними та такими, які не підлягають розголошенню або передачі третім особам.
8.2. Конфіденційність згідно цього Договору не поширюється на вимоги, урегульовані діючим законодавством України, та відносно органів, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства.
8.3. Сторони визнають також конфіденційною інформацію, що стосується:
8.3.1. Послуг Виконавця, включаючи, але не обмежуючись, технічною та маркетинговою інформацією.
8.3.2. Структури та методів роботи Сторін.
8.3.3. Фінансових оборотів Сторін.
8.3.4. Усіх планів та звітності Сторін.
8.3.5. Умов підписаних угод Сторонами, а також сум прибутку, отриманого від цих угод.
8.4. Сторони зобов'язуються:
8.4.1. Берегти у таємниці існування та зміст цього Договору, а також будь-яку інформацію та дані, які надані кожній з сторін у зв'язку з виконанням умов цього Договору.
8.4.2. Не розкривати та не розголошувати в загальному вигляді або у частині, факти або інформацію будь-якій третій особі без попередньої письмової згоди другої сторони цього Договору.
8.4.3. Виконавець зобов'язується не використовувати факти або інформацію для будь-яких цілей без попередньої письмової згоди Замовника, або навпаки.
8.4.4. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка їм стала відома в ході спільного співробітництва у період дії цього Договору, а також протягом 5 (п'яти) років після закінчення строку його дії або з моменту його дострокового розірвання.
8.5. Інформація, надана одною Стороною іншій, згідно з цим Договором, призначена виключно для неї та не може передаватись третім особам або використовуватись будь-яким іншим засобом, з участю третіх осіб, частково або повністю, без письмової згоди іншої Сторони.
8.6. Сторони також визнають, що в випадку порушення вимог конфіденційності співробітниками будь-якої із Сторін можливе настання юридичної відповідальності (в т.ч. кримінальної).
8.7. Розголошення умов цього Договору та обсягів виконаних робіт третім особам (організаціям) дозволяється виключно з письмового дозволу іншої Сторони.
9. Порядок формування, обміну та підписання електронних документів
9.1. Сторони погоджуються використовувати при виконанні умов цього Договору електронні документи та призначений для цього кваліфікований електронний підпис. Сторони визнають будь-які документи, складені та надані будь-якою Стороною іншій в електронному вигляді із застосуванням кваліфікованого електронного підпису засобами телекомунікаційного зв'язку або на електронних носіях, як оригінали, що мають юридичну силу. Сторони визнають, що кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису.
9.2. Сторони домовилися, що на виконання умов цього Договору застосовуватимуть такі види електронних документів: рахунок-фактура,додаток до договору та акт виконаних робіт.
9.3. Формування електронних документів, визначених у пункті 9.2 цього Договору, здійснюють із урахуванням положень законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" та інших чинних нормативно-правових актів України.
9.4. Якщо Виконавець направив Електронні документи Замовнику, а останній не підписав їх у п'яти денний строк з дня отримання, або ж не відхилив із зауваженнями, на шостий день. Електронні документи вважаються таким, що прийняті Замовником без зауважень. Момент одержання електронного документа Стороною фіксує відповідне програмне забезпечення.
9.5. Якщо під час звірки даних про чинні та прийняті електронні документи Сторони виявлять розбіжності, то по замовчуванню застосовуються такі умови чинності електронних документів: юридичну силу буде мати той E-документ, який був останній підписаний Сторонами з використанням КЕП (у випадку наявності кількох різних E-документів по одній і тій самій господарській операції).
10. Юридичні адреси, реквізити та підписи Сторін
Виконавець
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
Замовник
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
Авторизація
Допомога українцям
Інформація
Наші контакти

Служба підтримки
+38 (067) 449-12-65
Відділ кадрів
+38 (067) 408-67-61
Відділ продажів 1
+38 (067) 449-19-22
Відділ продажів 3
+38 (067) 406-13-94

Зателефонувати?
Excel
CSV
Агентство мерчандайзинга обеспечивает качественный мерчандайзинг в боолее, чем 3000 торговых точках VIP розницы (вся Украина, весь Киев и киевская обл.).
ул. Машиностроительная, 50
Киев
Киевская область
01000
Украина
+380672358240